Associazione Attivita Giornale Saracena Forum Contatti
           
Vernacolo - Settembre 2006
a cura di Biagio Di Benedetto
 


   
I JUCH'I NA VOTA!

L’indovinello
“A Cosa coseddra”

 

Settembre
u ginirus ’


Jer’ festa grann’, ppì ri picciuliddri, quann’i purtàvin’ a fora cacch’ cavaddrilun!
Rimanìn’ ‘ncantet’a guardè quiddru culur’ vird’e a ru vid’ vulò; e a cussì, lassàvin’, ppì ‘nnu poco,u juch’i semp’: u ciucco! (ca, pù, jer nnu cucuzziddr’ ccù quattr’ scurpir’!)
Pur’u crang’ jer’ gradit’, ma mintìj na picch’i pagura ccù quiddr’ucchj e quiddri ciamp’ stort’: jer’ ppì ri cchiù curaggius’!
Angappè i ‘nculinuccil’ jer’ nnu grand’ divirtiment’, e ppì vid’ migghj…a lucia “fatèta” i mintìn’ ‘nta cacch’ buttigghjiddr’…ma a magìja… finìj prist’!
A ri povir’ zichel’ i ji pegg’: ppì ri sent’ “cantè” infilàvin’ ‘ncurp’ (d’u lot’i rit’!)…nu bellu scurp’!
I marrozz, e specialmente quiddr’ ccù ra chesa, vinìn’ guardet’ ccù rispett’e meravigghja! E,.. ppì r’i fè “spuntò i corn”, i cantàvin’ na canzona (v’arricurdot’?): “”Jsc’ jsc’ corn’ ca vi fazz’a cammisa longa e v’a fazz’ fin’a ri pidi e vi chiem’ cavaliri!””
I cchiù granniciddri jucàvin’a buttun’: quiddri janchi, d’i cavuziniddri, nonn’havìn valur’, i buttun’ grussi, d’i “paletot”, valìn’ duppj:
jèrin’i “lapp’”!
U carruccil’!
Pùddrira, bischina o bumma, c’er’ chi, ccù nu bellu ramaniddr’ e nna bona mineta ‘nchiumm’, u facìj propj “sbrumò”: nu spettacol’!
Ma c’er’ pur’ quann’ si mintìj subit’i renz’ e facij, tropp’ prist’, …i paparuccil’ (“eh.. hai minet’a tiralazz’!”).
Ccù ru carruccil’ ci jucàvin’ a zeze (‘nchep’e ‘nforg’) e pur’ a sold’… murr’i guagliun’, d’u Timpun’a Sanfracisch’ (jut’e bbinuta), n’hen’ passet’ jurnot’…sfuttìnn’ e ririnn’!
Ma, spiss’, cci scappèv ru chiant’, quann’u carruccil’ si spacchev’ sutt’i colp’ d’i zeze (“si vid’ ca nonn’er’ d’i zign’avuliv’!”)
I giuvinottidri si divirtìn’a jucò a sold’ (quann’havìn’!): u ‘ntruzzmur’, a plancia e ra mazz’e spizzinghil’ jèrin’ i preferiti!
 

tign’ na nav’ fatt’i tila, o vint’ o senza vint’, semp’ vula!
chi ste’ d’a jnt’ chiang’e grid’, chi ste’ d’a fora cant’e sona!

 

 

Se conosci la risposta inviala con una mail a vernacolo@uvip.it

Il primo a rispondere vincerà una fotografia dell'archivio fotografico in alta risoluzione

 

A settembr’e a filiver’ nott’e jurn’ su’ per’!

(La durata della notte è uguale a quella del giorno).

 
Proverbi e Modi di Dire
I Mestieri
 


secondo tanti proverbi, nessun mestiere sarebbe da preferire; infatti:


i scarperi…ticchi ticchi semp’ povir’e mej ricchi!

così i calzolai; ed i falegnami?


u mastr’ d’ascia, jurn’e nott’, semp’allisc’, fe’ bagugghj, stip’e casc’…e ra borsa e’ semp’ liscia!

 


di poca stima godono i marinai:


u mariner’ quann’ pigghj ri pisci, scontr’ ru potr’e dic’ “non ti canusc’!”

ed ancora: mugnai e mulattieri!


d’i muliner’ed’i mulattir’
guardatinn… a’nnant’e arrit’!

 


e, per finire,…poveri sarti e poveri fabbri!


u cusitur’ ‘nfil’ piducchj!


u furgior min’ra mazz’e manticia, ma si string’ ra…curria!